Skip to main content
Prison Booking system

ข้อมูลส่วนตัว

ลงทะเบียนผู้ต้องขัง

แนบหลักฐาน

เงื่อนไขความยินยอม

ผู้ให้บริการจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามที่ กฎหมายกำหนด และผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลมีสิทธิตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562 และประกาศ กสทช. กำหนด โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้

ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญา ดังนี้

  1. ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการ

ให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ เช่น การสมัครใช้บริการ

การออกใบแจ้ง การติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

  1. ผู้ให้บริการอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้ใช้บริการสำหรับเป็นข้อมูลการ จัดทำแผนการ

  1. ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ที่

กฎหมายกำหนด

  1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

และมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ บรรลุนิติภาวะและมี

ความสามารถตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือผู้

เสมือนไร้ความสามารถแต่อย่างใด โดยข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอม

แก่กรมราชทัณฑ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของข้าพเจ้าตามรายละเอียดข้างต้นนี้ พร้อมได้ลงลายมือชื่อและ

ชื่อสกุลพร้อมวันที่ด้านล่างนี้